ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

21

ม.ค.64

ประชุมชี้แจงโครงการ Green Hotel , Green Office และ Green Restaurant
วันที่: 21 ม.ค. 64
สถานที่: กรุงเทพมหานคร
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๕๗

ประชุมชี้แจงโครงการ Green Hotel , Green Office และ Green Restaurant

ประชุมชี้แจงโครงการ Green Hotel , Green Office และ Green Restaurant

ประชุม

กิจกรรมอื่น ๆ