ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

27

ม.ค.64

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฎิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมหลักสูตร การตรวจความใช้ได้ของวิธีและการประเมิณความไม่แน่นอนของการวัด เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ครั้ง จำนวน ๓ วัน
วันที่: 27 ม.ค. 64 - 28 ม.ค. 64
สถานที่: ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มมาตรฐานและรับรองระบบ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร ๐ ๒๕๗๗ ๔๑๘๒ – ๙ ต่อ ๑๑๑๖ และ ๑๑๑๔

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฎิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมหลักสูตร การตรวจความใช้ได้ของวิธีและการประเมิณความไม่แน่นอนของการวัด เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ครั้ง จำนวน ๓ วัน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฎิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมหลักสูตร การตรวจความใช้ได้ของวิธีและการประเมิณความไม่แน่นอนของการวัด เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ครั้ง จำนวน ๓ วัน

การบรรยาย การฝึกปฎิบัติ และการศึกษาดูงานสถานที่กำจัดของเสียอันตราย

กิจกรรมอื่น ๆ