ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

04

มี.ค.64

เวทีเสริมความรู้และความเข้าใจแนวทางการประเมินและรับรองเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านระบบ Zoom Meeting
วันที่: 4 มี.ค. 64 - 5 มี.ค. 64
สถานที่: ประชุมผ่านระบบZoom Meeting
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๙๘-๕๖๕๐

เวทีเสริมความรู้และความเข้าใจแนวทางการประเมินและรับรองเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านระบบ Zoom Meeting

เวทีเสริมความรู้และความเข้าใจแนวทางการประเมินและรับรองเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านระบบ Zoom Meeting

ประชุม อบรม

กิจกรรมอื่น ๆ