ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

24

มี.ค.64

หลักสูตร การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) รุ่นที่ ๒
วันที่: 24 มี.ค. 64 - 25 มี.ค. 64
สถานที่: กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบ Zoom Meeting
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: นายปัณชญา พัฒนาสุข กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๐-๙๘๗-๖๔๕๙

หลักสูตร การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) รุ่นที่ ๒

หลักสูตร การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) รุ่นที่ ๒

อบรมระบบออนไลน์

กิจกรรมอื่น ๆ