ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

01

มี.ค.64

ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว(Green Office)
วันที่: 1 มี.ค. 64 - 31 มี.ค. 64
สถานที่: กรุงเทพมหานคร
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๙๘-๕๖๕๐

ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว(Green Office)

ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว(Green Office)

ประชุม (ยังไม่ระบุวันจัดกิจกรรม)

กิจกรรมอื่น ๆ