ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

01

มี.ค.64

ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ BCG ปี ๒๕๖๔ (จัดประชุม ๒ รอบ)
วันที่: 1 มี.ค. 64 - 31 มี.ค. 64
สถานที่: กรุงเทพมหานครและ จังหวัดเชียงใหม่
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๙๘-๕๖๕๐

ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ BCG ปี ๒๕๖๔ (จัดประชุม ๒ รอบ)

ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ BCG ปี ๒๕๖๔ (จัดประชุม ๒ รอบ)

ประชุม (ยังไม่กำหนดวันจัดกิจกรรม)

กิจกรรมอื่น ๆ