ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

31

มี.ค.64

หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับ นักบริหาร ระดับสูง รุ่นที่ ๘ (ปธส.๘)
วันที่: 31 มี.ค. 64 - 2 เม.ย. 64
สถานที่: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และรร. สามพรานริเวอร์ไซต์ จังหวัดนครปฐม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: นางสาววันทนีย์ ละลี กลุ่มพัฒนาและบริการวิชาการ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๔๔-๙๑๖๓

หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับ นักบริหาร ระดับสูง รุ่นที่ ๘ (ปธส.๘)

หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับ นักบริหาร ระดับสูง  รุ่นที่ ๘ (ปธส.๘)

- พิธีเปิด

- ปฐมนิเทศปาฐกาถาพิเศษ เรื่อง หลักการบริหารจัดการองค์กร 

กิจกรรมอื่น ๆ