ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

08

เม.ย.64

จัดเวทีระดมความคิดเห็นมาตรฐานการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
วันที่: 8 เม.ย. 64
สถานที่: กรุงเทพมหานคร
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มส่งเสริมการพัฒนา สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๙๘-๕๖๓๙

จัดเวทีระดมความคิดเห็นมาตรฐานการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

จัดเวทีระดมความคิดเห็นมาตรฐานการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ประชุม

กิจกรรมอื่น ๆ