ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

23

เม.ย.64

การฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับ นักบริหาร ระดับสูง รุ่นที่ ๘ (ปธส.๘)
วันที่: 23 เม.ย. 64 - 24 เม.ย. 64
สถานที่: ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ และโรงแรมปทุมวัน ปริ๊น เซส กรุงเทพฯ
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาและบริการวิชาการ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๔๔-๙๑๖๓

การฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับ นักบริหาร ระดับสูง รุ่นที่ ๘ (ปธส.๘)

การฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับ นักบริหาร ระดับสูง  รุ่นที่ ๘ (ปธส.๘)

อบรม

กิจกรรมอื่น ๆ