ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

29

เม.ย.64

ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณงานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ
วันที่: 29 เม.ย. 64
สถานที่: โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๙๘-๕๓๕๗

ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณงานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ

ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณงานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ

- ประชุม

- มอบรางวัล

กิจกรรมอื่น ๆ