ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

01

เม.ย.64

ประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ๔ ภาค พื้นที่จังหวัดนครปฐม
วันที่: 1 เม.ย. 64 - 30 เม.ย. 64
สถานที่: จังหวัดนครปฐม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มส่งเสริมการพัฒนา สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๙๘-๕๖๓๙

ประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ๔ ภาค พื้นที่จังหวัดนครปฐม

ประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ๔ ภาค พื้นที่จังหวัดนครปฐม

ประชุม (ยังไม่ระบุบวันจัดประชุม)

กิจกรรมอื่น ๆ