ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

01

เม.ย.64

ประชุมเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาพื้นที่สีเขียว
วันที่: 1 เม.ย. 64 - 30 เม.ย. 64
สถานที่: ประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มวิชาการและประสานการมีส่วนร่วม สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๙๘-๕๖๔๐

ประชุมเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาพื้นที่สีเขียว

ประชุมเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาพื้นที่สีเขียว

ประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting (ยังไม่ระบุบวันจัดประชุม)

กิจกรรมอื่น ๆ