ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

01

ก.ย.64

อบรมการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ สีเขียว
วันที่: 1 ก.ย. 64 - 30 ก.ย. 64
สถานที่: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มวิชาการ และประสานการมีส่วนร่วม สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0-2298-5640

อบรมการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ สีเขียว

อบรมการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ สีเขียว

ผ่านระบบออนไลน์ (ยังไม่กำหนดวันจัดกิจกรรม)

กิจกรรมอื่น ๆ