ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

19

พ.ย.64

งานพีธีมอบรางวัลและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมเมื่องแวดล้อมยั่งยืน
วันที่: 19 พ.ย. 64
สถานที่: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0-2298-5652

งานพีธีมอบรางวัลและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมเมื่องแวดล้อมยั่งยืน

งานพีธีมอบรางวัลและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมเมื่องแวดล้อมยั่งยืน

ประชุม/มอบรางวัล ผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมอื่น ๆ