ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

22

พ.ย.64

ประชุมคณะกรรมการการตรวจรับรองผลการตรวจประเมินวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2564
วันที่: 22 พ.ย. 64
สถานที่: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มวิชาการและประสานการมีส่วนร่วม สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0-2298-5640

ประชุมคณะกรรมการการตรวจรับรองผลการตรวจประเมินวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2564

ประชุมคณะกรรมการการตรวจรับรองผลการตรวจประเมินวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2564

ประชุม

กิจกรรมอื่น ๆ