ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

29

พ.ย.64

อบรมหลักสูตร การรับมือการจัดการมลพิษทางอากาศ
วันที่: 29 พ.ย. 64 - 1 ธ.ค. 64
สถานที่: กองพัฒนาทรัพนากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ผ่าน Zoom meeting
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: นางรมย์รวี แก้วใส (โทรศัพย์ 094-956-6493) กลุ่มพัฒนาทรัพนากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กองพัฒนาทรัพนากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อบรมหลักสูตร การรับมือการจัดการมลพิษทางอากาศ

อบรมหลักสูตร การรับมือการจัดการมลพิษทางอากาศ

อบรม ผ่านระบบ On line ผ่าน Zoom meeting

กิจกรรมอื่น ๆ