ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

13

ธ.ค.64

อบรมหลักสูตร ปลุก...ปรับ...เปลี่ยน วิถีชีวิตกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ
วันที่: 13 ธ.ค. 64 - 14 ธ.ค. 64
สถานที่: กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม (กสพ.) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อบรมหลักสูตร ปลุก...ปรับ...เปลี่ยน วิถีชีวิตกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ

อบรมหลักสูตร ปลุก...ปรับ...เปลี่ยน วิถีชีวิตกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ

จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด และมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และประชาชน 

กิจกรรมอื่น ๆ