ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

15

ธ.ค.64

อบรมหลักสูตรการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวด้อม
วันที่: 15 ธ.ค. 64 - 17 ธ.ค. 64
สถานที่: กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม(กพส.) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อบรมหลักสูตรการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวด้อม

อบรมหลักสูตรการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวด้อม

จักกิจกรรมอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดพิธีอบรม และมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และประชาชน

กิจกรรมอื่น ๆ