ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

21

ธ.ค.64

อบรมหลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (Behavioural economics)
วันที่: 21 ธ.ค. 64 - 22 ธ.ค. 64
สถานที่: กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม(กพส.) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อบรมหลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (Behavioural economics)

อบรมหลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (Behavioural economics)

จัดอบรมหลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (ฺBehavioural economics) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรม และมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และประชาชน

กิจกรรมอื่น ๆ