ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

22

ธ.ค.64

ประชุมชี้แจงเกณฑ์ชี้วัดเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2565 ออนไลน์
วันที่: 22 ธ.ค. 64 - 23 ธ.ค. 64
สถานที่: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประชุมชี้แจงเกณฑ์ชี้วัดเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2565 ออนไลน์

ประชุมชี้แจงเกณฑ์ชี้วัดเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2565 ออนไลน์

จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์เกณฑ์ชี้วัดเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2565 ออนไลน์ โดยอบรมผ่านระบบออนไลน์ และมีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นประธานในที่ประชุม มีกลุ่มเป้าหมาย 100 คน ได้แก่ ทสจ.76 จังหวัด

กิจกรรมอื่น ๆ