ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

27

ธ.ค.64

อบรมหลักสูตร การจัดการน้ำเสียชุมชน
วันที่: 27 ธ.ค. 64 - 29 ธ.ค. 64
สถานที่: กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม(กพส.) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อบรมหลักสูตร การจัดการน้ำเสียชุมชน

อบรมหลักสูตร การจัดการน้ำเสียชุมชน

จัดอบรมหลักสูตร การจัดการน้ำเสียชุมชน ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรม และมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสียชุมชน หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาชน

กิจกรรมอื่น ๆ