ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

11

ม.ค.65

ประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมกลุ่มย่อยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้โครงการการสร้างความตระหนักและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาโดยชุมชนด้วยการส่งเสริมนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ.ขอนแก่น
วันที่: 11 ม.ค. 65 - 12 ม.ค. 65
สถานที่: ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มสารอันตราย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมกลุ่มย่อยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้โครงการการสร้างความตระหนักและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาโดยชุมชนด้วยการส่งเสริมนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ.ขอนแก่น

ประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมกลุ่มย่อยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้โครงการการสร้างความตระหนักและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาโดยชุมชนด้วยการส่งเสริมนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ.ขอนแก่น

ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยจัดสนทนากลุ่มย่อย และมีกลุ่มเป้าหมายผู้ที่อยู่ในโครงการวิจัย 

กิจกรรมอื่น ๆ