ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

17

พ.ค.65

การพัฒนาบทบาทของ ทสม. สู่การเป็นผู้นำด้านการจัดการขยะที่ต้นทางแบบบูรณาการ
วันที่: 17 พ.ค. 65 - 19 พ.ค. 65
สถานที่: กรุงเทพมหานคร หรือต่างจังหวัด
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทร. 0-2298-6549 ต่อ 1303

การพัฒนาบทบาทของ ทสม. สู่การเป็นผู้นำด้านการจัดการขยะที่ต้นทางแบบบูรณาการ

การพัฒนาบทบาทของ ทสม. สู่การเป็นผู้นำด้านการจัดการขยะที่ต้นทางแบบบูรณาการ

1. การบรรยายให้ความรู้

2. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมอื่น ๆ