ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

10

มิ.ย.65

โครงการสร้างจิตสำนึกและพัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์คลองแสนแสบ – การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสิ่งแวดล้อมศึกษา (สำหรับครู)
วันที่: 10 มิ.ย. 65
สถานที่: กรุงเทพมหานคร
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร 0-2298-5629

โครงการสร้างจิตสำนึกและพัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์คลองแสนแสบ – การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสิ่งแวดล้อมศึกษา (สำหรับครู)

โครงการสร้างจิตสำนึกและพัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์คลองแสนแสบ – การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสิ่งแวดล้อมศึกษา (สำหรับครู)

ฝึกอบรม

กิจกรรมอื่น ๆ