ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

23

มิ.ย.65

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้หนอนแมลงวันลายในการจัดการขยะอินทรีย์และใช้หนอนแมลงวันลายเป็นอาหารสัตว์
วันที่: 23 มิ.ย. 65
สถานที่: ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน บ้านหนองกระโดนมน จังหวัดสุพรรณบุรี
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มสารอันตราย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม ด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0-2577-4182-9

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้หนอนแมลงวันลายในการจัดการขยะอินทรีย์และใช้หนอนแมลงวันลายเป็นอาหารสัตว์

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้หนอนแมลงวันลายในการจัดการขยะอินทรีย์และใช้หนอนแมลงวันลายเป็นอาหารสัตว์

การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ และการสาธิต

กิจกรรมอื่น ๆ