ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

27

มิ.ย.65

หลักสูตร การจัดการขยะอาหารและอาหารส่วนเกินภายใต้วิถีใหม่ รุ่นที่ 2
วันที่: 27 มิ.ย. 65 - 28 มิ.ย. 65
สถานที่: ออนไลน์ ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาและบริการวิชาการ/กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านสิ่งแวดล้อม โทร. 0-2577-7084-5

หลักสูตร การจัดการขยะอาหารและอาหารส่วนเกินภายใต้วิถีใหม่ รุ่นที่ 2

หลักสูตร การจัดการขยะอาหารและอาหารส่วนเกินภายใต้วิถีใหม่ รุ่นที่ 2

อบรม

กิจกรรมอื่น ๆ