ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

20

ก.ค.65

การนำเสนอผลงานของโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2565
วันที่: 20 ก.ค. 65
สถานที่: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ กองส่งเสริมและเผยแพร่ โทร. 0 2๒๙๘ ๕๖๐๘ ต่อ 1293

การนำเสนอผลงานของโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2565

การนำเสนอผลงานของโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2565

นำเสนอผลงานโรงเรียนปลอดขยะ กลุ่ม A

กิจกรรมอื่น ๆ