ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

25

ก.ค.65

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนครั้งที่ 1/2565
วันที่: 25 ก.ค. 65
สถานที่: ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โทร.0-2298-5652 ต่อ 1704

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนครั้งที่ 1/2565

ประชุม

กิจกรรมอื่น ๆ