Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

13

พ.ย.60

การประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2561 ลงพื้นที่
วันที่: 13 พ.ย. 60 - 17 พ.ย. 60
สถานที่: ยังไม่ระบุ
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มความร่วมมือองค์กรเอกชน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2561 ลงพื้นที่

การประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2561 ลงพื้นที่

ประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2561 

กิจกรรมอื่น ๆ