Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

21

พ.ย.60

การอบรมหลักสูตร การเสริมศักยภาพการดำเนินงาน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ
วันที่: 21 พ.ย. 60 - 23 พ.ย. 60
สถานที่: โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาและบริการวิชาการ สถาบันพัฒนาและถาายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การอบรมหลักสูตร การเสริมศักยภาพการดำเนินงาน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ

การอบรมหลักสูตร การเสริมศักยภาพการดำเนินงาน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ

บรรยาย อภิปรายข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมศักยภาพการดำเนินงาน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ

กิจกรรมอื่น ๆ