Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

28

พ.ย.60

การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้น
วันที่: 28 พ.ย. 60 - 4 ธ.ค. 60
สถานที่: ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มสิ่งแวดล้อมกิจการพิเศษ กองส่งเสริมและเผยพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้น

การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประทาน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและให้เยาวชน ประชาชน นักวิชาการภาคเอกชนและผู้กำหนดนโยบายได้เห็นความหลากหลายแห่งศักยภาพของทรัพยากรไทย ได้เข้ามาเรียนรู้ ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วยพันเกี่ยว การอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

กิจกรรมอื่น ๆ