Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

15

พ.ย.60

การอบรมการใช้งานระบบเรื่องร้องเรียน (e-Petition)
วันที่: 15 พ.ย. 60
สถานที่: ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 กรมทรัพยากรธรณี
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: สำนักงานเลขานุการกรม

การอบรมการใช้งานระบบเรื่องร้องเรียน (e-Petition)

การอบรมการใช้งานระบบเรื่องร้องเรียน (e-Petition)

15 พฤศจิกายน 2560
         การอบรมการใช้งานระบบเรื่องร้องเรียน (e-Petition)
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1

 

สำนักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์ 02-621-950

กิจกรรมอื่น ๆ