Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

01

ธ.ค.60

ค่ายศึกษาระบบนิเวศ
วันที่: 1 ธ.ค. 60 - 3 ธ.ค. 60
สถานที่: หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ

ค่ายศึกษาระบบนิเวศ

ค่ายศึกษาระบบนิเวศ

รูปแบบกิจกรรม


  • เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ศึกษาระบบนิเวศต้นน้ำ และการทำเกษตร 4 ชั้น

กิจกรรมอื่น ๆ