Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

01

ธ.ค.60

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ และการปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
วันที่: 1 ธ.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60
สถานที่: อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ และการปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ และการปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร

รูปแบบกิจกรรม


  •  บรรยายให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว

กิจกรรมอื่น ๆ