Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

04

ธ.ค.60

สืบสานพระราชปณิธาน สู่รูปธรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมตามศาสตร์พระราชา
วันที่: 4 ธ.ค. 60 - 5 ธ.ค. 60
สถานที่: หอประชุมนครสรลวงสองแคว (อาคารบึงราชนก) จังหวัดพิษณุโลก
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สืบสานพระราชปณิธาน สู่รูปธรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมตามศาสตร์พระราชา

สืบสานพระราชปณิธาน สู่รูปธรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมตามศาสตร์พระราชา

เสวนา/นิทรรศการ
กลุ่มเป้าหมาย
เครือข่ายสิ่งแวดล้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานรัฐ
สถาบันการศึกษา

กิจกรรมอื่น ๆ