Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

12

ธ.ค.60

โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ปี 2561 หลักสูตรที่ 1 อบรมหลักสูตรสร้างสรรค์สื่อภาพแทนข้อมูล Infographics รุ่นที่ 1
วันที่: 12 ธ.ค. 60 - 14 ธ.ค. 60
สถานที่: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ปี 2561 หลักสูตรที่ 1 อบรมหลักสูตรสร้างสรรค์สื่อภาพแทนข้อมูล Infographics รุ่นที่ 1

โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  ปี 2561 หลักสูตรที่ 1 อบรมหลักสูตรสร้างสรรค์สื่อภาพแทนข้อมูล Infographics รุ่นที่ 1

การอบรม

กิจกรรมอื่น ๆ