Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

04

ก.พ.61

ลงพื้นที่ ประเมิน - ติดตามโครงการมหิงสาสายสืบ ครั้งที่ 5
วันที่: 4 ก.พ. 61 - 9 ก.พ. 61
สถานที่: จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ลงพื้นที่ ประเมิน - ติดตามโครงการมหิงสาสายสืบ ครั้งที่ 5

ลงพื้นที่ ประเมิน - ติดตามโครงการมหิงสาสายสืบ ครั้งที่ 5

ติดตามและประเมินผลโครงการ

กิจกรรมอื่น ๆ