Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

09

ก.พ.61

จัดประชุมส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และภาคีความร่วมมือ : KICK OFF จากแผนการขับเคลื่อน "แม่แจ่มโมเดลพลัส"
วันที่: 9 ก.พ. 61
สถานที่: จังหวัดเชียงใหม่
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มความร่วมมือองค์กรเอกชน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จัดประชุมส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และภาคีความร่วมมือ : KICK OFF จากแผนการขับเคลื่อน "แม่แจ่มโมเดลพลัส"

จัดประชุมส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และภาคีความร่วมมือ : KICK OFF จากแผนการขับเคลื่อน "แม่แจ่มโมเดลพลัส"
ประชุม/แลกเปลี่ยน
กลุ่มเป้าหมาย
ตัวแทนชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่องค์กรภาคี เครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ สถาบันการเงิน

กิจกรรมอื่น ๆ