Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

20

ก.พ.61

ลงพื้นที่ ประเมิน - ติดตามโครงการมหิงสาสายสืบ ครั้งที่ 6
วันที่: 20 ก.พ. 61 - 25 ก.พ. 61
สถานที่: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ลงพื้นที่ ประเมิน - ติดตามโครงการมหิงสาสายสืบ ครั้งที่ 6

ลงพื้นที่ ประเมิน - ติดตามโครงการมหิงสาสายสืบ ครั้งที่ 6

ติดตามและประเมินผลโครงการ

กิจกรรมอื่น ๆ