Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

22

ก.พ.61

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนงานสู่การสร้างต้นแบบการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : "ลุ่มน้ำห้วยเสนงต้นแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"
วันที่: 22 ก.พ. 61 - 23 ก.พ. 61
สถานที่: จังหวัดสุรินทร์
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มความร่วมมือองค์กรเอกชน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนงานสู่การสร้างต้นแบบการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : "ลุ่มน้ำห้วยเสนงต้นแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนงานสู่การสร้างต้นแบบการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : "ลุ่มน้ำห้วยเสนงต้นแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"
ประชุม/แลกเปลี่ยน
กลุ่มเป้าหมาย
เครือข่ายองค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน เยาวชน ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ

กิจกรรมอื่น ๆ