Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

07

ก.พ.61

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านน้ำบาดาลและเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนเป็นรายแอ่ง
วันที่: 7 ก.พ. 61
สถานที่: โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านน้ำบาดาลและเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนเป็นรายแอ่ง

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านน้ำบาดาลและเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนเป็นรายแอ่ง

ประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทธรรมาภิบาลทรัยพากรน้ำบาดาลแอ่งน้ำบาดาลเชียงใหม่-ลำพูน

กิจกรรมอื่น ๆ