Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

19

ก.พ.61

โครงการประเมินผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาลระดับพื้นในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาจากวิกฤตภัยแล้ง
วันที่: 19 ก.พ. 61
สถานที่: โรงแรม ท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล

โครงการประเมินผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาลระดับพื้นในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาจากวิกฤตภัยแล้ง

โครงการประเมินผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาลระดับพื้นในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาจากวิกฤตภัยแล้ง

จัดประชุมสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการฯ เสริมสร้าความรู้ความเข้าใจ สร้างสำนักและตระหนักให้กับประชาชนใช้ทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างรู้คุณค่ารวมทั้งให้ความรู้ทางวิชาการน้ำบาดาลและสถานการณ์น้ำบาดาลในพื้นที่ (พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร)

กิจกรรมอื่น ๆ