Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

21

ก.พ.61

โครงการประเมินผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาลระดับพื้นในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาจากวิกฤตภัยแล้ง
วันที่: 21 ก.พ. 61
สถานที่: โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล

โครงการประเมินผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาลระดับพื้นในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาจากวิกฤตภัยแล้ง

โครงการประเมินผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาลระดับพื้นในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาจากวิกฤตภัยแล้ง

จัดประชุมสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการฯ เสริมสร้าความรู้ความเข้าใจ สร้างสำนักและตระหนักให้กับประชาชนใช้ทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างรู้คุณค่ารวมทั้งให้ความรู้ทางวิชาการน้ำบาดาลและสถานการณ์น้ำบาดาลในพื้นที่ (นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท)

กิจกรรมอื่น ๆ