Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

27

มี.ค.61

โครงการจัดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยตามบริบทความตกลงปารีส
วันที่: 27 มี.ค. 61 - 28 มี.ค. 61
สถานที่: จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุโขทัย
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: คุณอัศมน ลิ่มสกุล กลุ่มการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการจัดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยตามบริบทความตกลงปารีส

โครงการจัดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยตามบริบทความตกลงปารีส
การจัดสัมมนา
ถ่ายทอดองค์ความรู้

กิจกรรมอื่น ๆ