Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

29

มี.ค.61

โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2561
วันที่: 29 มี.ค. 61
สถานที่: กองบัญชาการกองทัพไทย
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2561

โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2561

ร่วมแถลงข่าวและเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง”  มี 5 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองทัพบก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค และ ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งจากการขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้การสนับสนุนการจัดเตรียมจุดจ่ายน้ำ โดยประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขอยกเว้นค่ากระแส ไฟฟ้าของจุดจ่ายน้ำ และกองทัพบก  นำกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำเข้าไปรับน้ำจากจุดจ่ายน้ำเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง

กิจกรรมอื่น ๆ