Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

02

พ.ค.61

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพยกระดับสู่ต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน ครั้งที่ 3
วันที่: 2 พ.ค. 61 - 3 พ.ค. 61
สถานที่: จังหวัดนครสวรรค์
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพยกระดับสู่ต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน ครั้งที่ 3

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพยกระดับสู่ต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน ครั้งที่ 3

ประชุม แลกเปลี่ยน

กิจกรรมอื่น ๆ