Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

07

พ.ค.61

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพยกระดับสู่ต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน ครั้งที่ 4
วันที่: 7 พ.ค. 61 - 9 พ.ค. 61
สถานที่: จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพยกระดับสู่ต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน ครั้งที่ 4

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพยกระดับสู่ต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน ครั้งที่ 4

ประชุม แลกเปลี่ยน

กิจกรรมอื่น ๆ