Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

03

พ.ค.61

แถลงข่าวประจำสัปดาห์ ทส.
วันที่: 3 พ.ค. 61
สถานที่: ห้องประชุม 301 ชั้น 3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองสื่อสารและการมีส่วนร่วม

แถลงข่าวประจำสัปดาห์ ทส.

แถลงข่าวประจำสัปดาห์ ทส.

ทบ. เป็นเจ้าภาพแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ทส. หัวข้อ “เกษตรมั่นคง ผลผลิตมั่งคั่ง น้ำบาดาลยั่งยืน”

กิจกรรมอื่น ๆ