ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

หนังสือเวียน/หนังสือสั่งการ (ด้านทรัพยากรธรรมชาติ)

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

7 ต.ค. 63

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.4/7634 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๕๔๑

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
7 ต.ค. 63

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.2/11503 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 4635 ครั้ง
7 ต.ค. 63

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.2/4226ลงวันที่ 27 มีนาคม 2550 เรื่องการปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 4634 ครั้ง
7 ต.ค. 63

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1610.2/11295 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2549 เรื่องการหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงงานแปรรูปไม้

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
7 ต.ค. 63

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.2/3237 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2549 เรื่อง การตรวจสอบสถานที่ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภทที่ขออนุญาตตั้งใหม่และย้ายสถานที่ตั้ง

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 4634 ครั้ง
7 ต.ค. 63

หนังสือประทับตรา ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.2/14397 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง ส่งเอกสารประกอบการพิจารณา

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 4635 ครั้ง
7 ต.ค. 63

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.2/6708 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2548 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบป้อนโรงงานแปรรูปไม้ทุกประเภท

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 4634 ครั้ง
7 ต.ค. 63

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.2/11834 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2547 เรื่องกำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรที่ใช้ไม้จากสวนป่าเป็นวัตถุดิบเข้าโรงงาน

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 4634 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 40 รายการ
< 1 2 3 4 5 >