ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

หนังสือเวียน/หนังสือสั่งการ (ด้านทรัพยากรธรรมชาติ)

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

7 ต.ค. 63

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.2/7604 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2547 เรื่อง การตรวจสอบควบคุมผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 4634 ครั้ง
7 ต.ค. 63

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ 0702.3/5108 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2546 เรื่องการขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
7 ต.ค. 63

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0702.3/537 ลงวันที่ 23 มกราคม 2546 เรื่องประกาศกรมป่าไม้ เรื่องการให้ผู้รับอนุญาตตั้งดรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อทำการแปรรูปไม้ยางพารา...

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
7 ต.ค. 63

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0702.3/29071 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2545 เรื่อง ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยตราประทับประจำต่อหนังสือกำกับไม้แปรรูปและหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใด (ฉบับ

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.14 Mb ดาวน์โหลด: 4636 ครั้ง
7 ต.ค. 63

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ 0704.02/26063 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2542 เรื่องขอทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์ในการอนุญาตการประกอบกิจการอุตสาหกรรมป่าไม้

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
7 ต.ค. 63

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนมาก ที่ กษ 0704.02/26697 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2541 เรื่อง การมอบการอนุญาตแก้ไขอาณาเขต สาระสำคัญ ในการอนุญาต ย้ายสถานที่ตั้ง และโอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรทุก

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 4634 ครั้ง
7 ต.ค. 63

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ 0704.02/9702 ลงวันที่ 4 เมษายน 2539 เรื่อง การตั้งโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) เพื่อผลิตไม้แปรรูป หรือชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้น โดยเฉพาะ ๑๓ ชนิด

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 4657 ครั้ง
7 ต.ค. 63

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ 0704/18834 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2532 เรื่อง การลงนามในหนังสือกำกับไม้แปรรูป

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 4635 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 40 รายการ
< 1 2 3 4 5